Ένταξη του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στους τομείς B, Γ
και Δ της Δ.Κ. Νιγρίτας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

Η απόφαση με αρ.πρωτ.  34513/09-07-2018 ΑΔΑ: 7Μ9Λ465ΧΘ7-6Ξ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Κατηγορίες: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι