Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

ΔΕΥΑΒ: Προκήρυξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) τεσσάρων (4) συνολικά θέσεων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Συγκεκριμένα πρόκειται για μία (1) θέση Π.Ε. Οικονομολόγος και τρεις (3) θέσεις Δ.Ε. Τεχνιτών Read more…

Προκήρυξη πρόσληψης ΠΕ Αρχαιολόγου για την «Παρακολούθηση Εκσκαφικών Εργασιών» στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός Δικτύου Ύδρευσης στους Τομείς Β,Γ και Δ της Δ.Κ. Νιγρίτας»

Ανακοινώνεται η προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου «Παρακολούθηση εκσκαφικών εργασιών» στο ̟πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισµός δικτύου ύδρευσης στους τοµείς Β, Γ και ∆ της ∆.Κ. Νιγρίτας», απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την Read more…

Δ.Ε.Υ.Α.Β.: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή νομικών υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Βισαλτίας, Αθανάσιος Μασλαρινός, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης και νομικών γνωμοδοτήσεων σε θέματα που αναθέτει ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας, και αφορά παροχή υπηρεσιών με τιμολόγηση ανά μήνα. Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών Read more…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών λογιστών τακτικού διαχειριστικού έλεγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. χρήσης 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας, έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191 / Α’ / 1980 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 3919/2011ΦΕΚ 32/Α’/ 2011). 3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 45838/12-06-2014 έγγραφο της Read more…

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ»

Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» με προϋπολογισμό 8.677.242,46 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Υδραυλικών Έργων προϋπολογισμού 8.677.242,46 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα). Read more…