Συνοπτικός Τίτλος/Αρ. Διακήρυξης: ΥΔΡΕΥΣΗ /364 / 2019
ΑΑ Συστήματος: 80479
Κωδικός CPV: 45231300-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, 2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΓΩΓΟΙ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, 3η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τοποθεσίες Έργου: EL526 – Σέρρες (Serres)
Τίτλος Έργου/Μελέτη: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Β, Γ ΚΑΙ Δ ΤΗΣ Δ. Κ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Χρηματοδοτήσεις: Επιχορήγηση/34513
Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 3.718.760,00
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22-02-2019 14:27:18
Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 18-03-2019 14:00:00
Ποσό Κατακύρωσης:


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Για τεχνικούς λόγους, όταν στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ κάνετε αναζήτηση διαγωνισμών στην κατηγορία ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα, αναθέτουσα αρχή  είναι ο Δήμος Βισαλτίας και όχι η ΔΕΥΑΒ.

Δείτε όλα τα αρχεία του Διαγωνισμού εδώ: