Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1 του Ν.3274/2004. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 5 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α`/24-5-2011). Read more…

Υπογραφή δανειακής σύμβασης

Τη δανειακή σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι υπέγραψε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ Τσερβίστας Μιχαήλ σήμερα 7-8-2019 για την αλλαγή δικτύου ύδρευσης στη Νιγρίτα ύψους 1,5 εκατομμύρια ευρώ.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας χρήσης 2018

                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ         Για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας χρήσης 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018  -6ΤΨΔ4653Ι1-3Χ1