Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

• ΥΔΡΕΥΣΗ

Τέλη & πάγια:

Τέλος αρχικής σύνδεσης/ επανασύνδεσης: 50 ευρώ + ΦΠΑ 24%
Πάγιο (οικίες): 2 ευρώ / μήνα + ΦΠΑ 24% 
Πάγιο (Δημόσια/Επαγγελματικά τιμολόγια) 3 ευρώ /μήνα + ΦΠΑ 24%
Τέλος υδροσυντήρησης 2 ευρώ / ανά λογαριασμό + ΦΠΑ 13%
Ειδικό τέλος 80% (επιβάλλεται από κείμενη νομοθεσία) 80% επί της καθαρής αξίας ύδατος + ΦΠΑ 24%

 

Τιμολόγηση των υπηρεσιών χρηστών:

Οικιακοί χρήστες Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας (όλες οι Τ.Κ. & Δ.Κ.)

2020 2021 2022 2023 2024
1η κλίμακα 0-10 m3 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1515
2η κλίμακα 11- 50 m3 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2525
3η κλίμακα 51-100 m3 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3535
4η κλίμακα 101- 150 m3 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5050
5η κλίμακα 151 > m3 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7070

 

Επαγγελματικό Τιμολόγιο

2020 2021 2022 2023 2024
1η κλίμακα 0-50m3 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3333
2η κλίμακα 51-300m3 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5050
3η κλίμακα 301>m3 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8080

 

Τιμολόγιο Δημοσίου (Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.)

2020 2021 2022 2023 2024
1η κλίμακα 0-50m3 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3535
2η κλίμακα 51-100m3 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5050
3η κλίμακα 101>m3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0100

Σε όλες τις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 13%

Στα τιμολόγια δημοσίου χρεώνεται το ειδικό τέλος 80%.

 

• ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Τέλη & πάγια:

Τέλος αρχικής σύνδεσης 100 ευρώ + ΦΠΑ 24%
Πάγιο αποχέτευσης (με σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης) 30% επί της καθαρής αξίας ύδατος + ΦΠΑ 24%
Πάγιο αποχέτευσης (Ομβρίων υδάτων) 10% επί της καθαρής αξίας ύδατος + ΦΠΑ 24%

 

• ΑΡΔΕΥΣΗ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Τέλη & πάγια:

Τέλος αρχικής σύνδεσης/επανασύνδεσης 50 ευρώ + ΦΠΑ 24%
Πάγιο άρδευσης 2 ευρώ / μήνα + ΦΠΑ 24%
Τέλος υδροσυντήρησης 2 ευρώ / λογαριασμό + ΦΠΑ 13%

 

Τιμολόγηση των υπηρεσιών χρηστών:

Τιμολόγιο άρδευσης (για όλες τις Δ.Ε. πλην Τ.Κ. Λευκοτόπου & Μαυροθάλασσας)

2020 2021 2022 2023 2024
1η κλίμακα 0-50m3 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3030
2η κλίμακα 51-100m3 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3535
3η κλίμακα 101-150m3 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3838
4η κλίμακα 151 > m3 0,4200 0,4200 0,4200 0,4200 0,4242

Τιμολόγιο άρδευσης Τ.Κ. Λευκοτόπου

2020 2021 2022 2023 2024
Ανά κιλοβατώρα 0,2100 0,2100 0,2100 0,2100 0,2121

Τιμολόγιο άρδευσης Τ.Κ. Μαυροθάλασσας

2020 2021 2022 2023 2024
Καταναλωτές που χρησιμοποιούν δικό τους πετρέλαιο
τιμή/στρέμμα/έτος
11€ 11 € 11 € 11 € 11 €
Καταναλωτές που χρησιμοποιούν το δίκτυο
τιμή/στρέμμα/έτος
22 € 22 € 22 € 22 € 22 €

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 13%

Εξαιρέσεις:

Στις Τ.Κ. Θερμών, Λαγκαδίου, Δάφνης, Καστανοχωρίου, Αηδονοχωρίου και Χουμνικού παρέχεται έκπτωση 40% επί της κατανάλωσης ύδατος λόγω ύπαρξης φυσικής πηγής (ύδρευση και άρδευση).

• Καταμέτρηση υδρομέτρων

Η καταμέτρηση ενδείξεων των υδρομέτρων γίνεται δύο φορές τον χρόνο (κάθε εξάμηνο) σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Βισαλτίας.

• Έκδοση λογαριασμών

Οι λογαριασμοί εκδίδονται ανά τρίμηνο για το σύνολο των Δ.Ε. του Δήμου Βισαλτίας και οι λογαριασμοί του 1ου και 3ου τριμήνου του κάθε έτους είναι “ΕΝΑΝΤΙ” και του 2ου και 4ου τριμήνου “ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ”.

Εκπρόθεσμη πληρωμή λογαριασμών

Επιβάλλεται, σύμφωνα με την νομοθεσία, τόκος-προσαύξηση σε κάθε λογαριασμό μετά την λήξη προθεσμίας πληρωμής του, ίσος με 0,73% ανά μήνα επί της καθαρής αξίας του λογαριασμού. (Άρθρο 21 Ν.Δ. 26-6/10-7-1944 – Άρθρο 53 του Κ.ΔΦ (Ν. 4174/13) όπως ισχύει – παρ. 1 άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 4224/13 – άρθρο 48 παρ. 3 Ν. 4223/13 – Απόφ. Υπ. Οικ. ΔΠΕΙΣ 1198598ΕΞ2013/31-12-2013 (ΦΕΚ. 19/10-1-2014) – 1252/20-11-2015 ΠΟΛ.).

Τα παραπάνω ισχύουν βάσει της απόφασης:
ΑΠΟΦ.41-2020 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2020-2024

Ειδικά τιμολόγια:

Οι παρακάτω ειδικές χρεώσεις ισχύουν μόνο για οικιακή χρήση και μόνο για το 1ο οίκημα.

Πολυτέκνων 50% έκπτωση σε κατανάλωση νερού για τα πρώτα 100 κυβικά για τους έχοντες 4 τέκνα και για τα πρώτα 70 κυβικά στους τρίτεκνους
Άποροι Δωρεάν τα πρώτα 50 m3
Μακροχρόνια άνεργοι με οικογένεια, διαμένοντες σε οικία στο όνομά τους (τίτλος κτήσης ή ενοικιαστήριο) 50% έκπτωση σε κατανάλωση νερού για τα πρώτα 50m3
Αναπηρία άνω 67% 50% έκπτωση σε κατανάλωση νερού για τα πρώτα 50m3

 

 

 

Τα παραπάνω ισχύουν βάσει της απόφασης:

3.2015+ΔΕΥΑΒ+ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ+ΠΟΛΙΤΙΚΗ