Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

• ΥΔΡΕΥΣΗ

Τέλη & πάγια:

Τέλος αρχικής σύνδεσης/ επανασύνδεσης: 50 ευρώ + ΦΠΑ 24%
Πάγιο (οικίες): 2 ευρώ / μήνα + ΦΠΑ 24% 
Πάγιο (Δημόσια/Επαγγελματικά τιμολόγια) 3 ευρώ /μήνα + ΦΠΑ 24%
Τέλος υδροσυντήρησης 2 ευρώ / ανά λογαριασμό + ΦΠΑ 13%
Ειδικό τέλος 80% (επιβάλλεται από κείμενη νομοθεσία) 80% επί της καθαρής αξίας ύδατος + ΦΠΑ 24%

 

Τιμολόγηση των υπηρεσιών χρηστών:

Οικιακοί χρήστες Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας (όλες οι Τ.Κ. & Δ.Κ.)

2020 2021 2022 2023 2024
1η κλίμακα 0-10 m3 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1515
2η κλίμακα 11- 50 m3 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2525
3η κλίμακα 51-100 m3 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3535
4η κλίμακα 101- 150 m3 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5050
5η κλίμακα 151 > m3 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7070

 

Επαγγελματικό Τιμολόγιο

2020 2021 2022 2023 2024
1η κλίμακα 0-50m3 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3333
2η κλίμακα 51-300m3 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5050
3η κλίμακα 301>m3 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8080

 

Τιμολόγιο Δημοσίου (Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.)

2020 2021 2022 2023 2024
1η κλίμακα 0-50m3 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3535
2η κλίμακα 51-100m3 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5050
3η κλίμακα 101>m3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0100

Σε όλες τις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 13%

Στα τιμολόγια δημοσίου χρεώνεται το ειδικό τέλος 80%.

 

• ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Τέλη & πάγια:

Τέλος αρχικής σύνδεσης 100 ευρώ + ΦΠΑ 24%
Πάγιο αποχέτευσης (με σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης) 30% επί της καθαρής αξίας ύδατος + ΦΠΑ 24%
Πάγιο αποχέτευσης (Ομβρίων υδάτων) 10% επί της καθαρής αξίας ύδατος + ΦΠΑ 24%
Τέλος απόφραξης ιδιωτικού δικτύου αποχέτευσης 50 ευρώ/1 ώρα + ΦΠΑ 24%

 

• ΑΡΔΕΥΣΗ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Τέλη & πάγια:

Τέλος αρχικής σύνδεσης/επανασύνδεσης 50 ευρώ + ΦΠΑ 24%
Πάγιο άρδευσης 2 ευρώ / μήνα + ΦΠΑ 24%
Τέλος υδροσυντήρησης 2 ευρώ / λογαριασμό + ΦΠΑ 13%

 

Τιμολόγηση των υπηρεσιών χρηστών:

Τιμολόγιο άρδευσης (για όλες τις Δ.Ε. πλην Τ.Κ. Λευκοτόπου & Μαυροθάλασσας)

2020 2021 2022 2023 2024
1η κλίμακα 0-50m3 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3030
2η κλίμακα 51-100m3 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3535
3η κλίμακα 101-150m3 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3838
4η κλίμακα 151 > m3 0,4200 0,4200 0,4200 0,4200 0,4242


Τιμολόγιο Κτηνοτροφικών Μονάδων (για όλες τις Δ.Ε.)

2020 2021 2022 2023 2024
1η κλίμακα 0-50m3 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3030
2η κλίμακα 51-100m3 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3535
3η κλίμακα 101-150m3 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3838
4η κλίμακα 151 > m3 0,4200 0,4200 0,4200 0,4200 0,4242

 

Τιμολόγιο άρδευσης Τ.Κ. Λευκοτόπου

2020 2021 2022 2023 2024
Ανά κιλοβατώρα 0,2100 0,2100 0,2100 0,2100 0,2121

 

Τιμολόγιο άρδευσης Τ.Κ. Μαυροθάλασσας

2020 2021 2022 2023 2024
Καταναλωτές που χρησιμοποιούν δικό τους πετρέλαιο
τιμή/στρέμμα/έτος
11€ 11 € 11 € 11 € 11,11 €
Καταναλωτές που χρησιμοποιούν το δίκτυο
τιμή/στρέμμα/έτος
22 € 22 € 22 € 22 € 22,22 €

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 13%

Εξαιρέσεις:

Στις Τ.Κ. Θερμών, Λαγκαδίου, Δάφνης, Καστανοχωρίου, Αηδονοχωρίου και Χουμνικού παρέχεται έκπτωση 40% επί της κατανάλωσης ύδατος λόγω ύπαρξης φυσικής πηγής (ύδρευση και άρδευση) και το ειδικό τέλος 80%καθώς και το τέλος αποχέτευσης υπολογίζονται κατόπιν της εκπτώσεως.

• Καταμέτρηση υδρομέτρων

Η καταμέτρηση ενδείξεων των υδρομέτρων γίνεται δύο φορές τον χρόνο (κάθε εξάμηνο) σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Βισαλτίας.

• Έκδοση λογαριασμών

Οι λογαριασμοί εκδίδονται ανά τρίμηνο για το σύνολο των Δ.Ε. του Δήμου Βισαλτίας και οι λογαριασμοί του 1ου και 3ου τριμήνου του κάθε έτους είναι “ΕΝΑΝΤΙ” και του 2ου και 4ου τριμήνου “ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ”.

 

• Επί των λογαριασμών έναντι και ως τρόπος υπολογισμού αυτών προτείνεται για το έτος 2020 χρέωση επί του συνόλου των καταναλωθέντων κυβικών του έτους 2019 προς 4. Από το έτος 2021 και μετά θα χρεώνονται τα καταναλωθέντα κυβικά του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου προς 2.

• Στους λογαριασμούς Άρδευσης δεν χρεώνονται έναντι κυβικά παρά μόνο το πάγιο. Τα καταναλωθέντα κυβικά θα χρεώνονται σε εξάμηνη βάση σύμφωνα με τον κάθε επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό.

• Στις ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ λόγω μεγάλης κατανάλωσης χρεώνονται μόνο εκκαθαριστικοί λογαριασμοί ανά τρίμηνο.

• Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για αποκαταστάσεις βλαβών που αφορούν από το υδρόμετρο έως την σύνδεση της παροχής με το κεντρικό δίκτυο (αγωγό) ύδρευσης-άρδευσης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη της παροχής.

 

Εκπρόθεσμη πληρωμή λογαριασμών

Επιβάλλεται, σύμφωνα με την νομοθεσία, τόκος-προσαύξηση σε κάθε λογαριασμό μετά την λήξη προθεσμίας πληρωμής του, ίσος με 0,73% ανά μήνα επί της καθαρής αξίας του λογαριασμού. (Άρθρο 21 Ν.Δ. 26-6/10-7-1944 – Άρθρο 53 του Κ.ΔΦ (Ν. 4174/13) όπως ισχύει – παρ. 1 άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 4224/13 – άρθρο 48 παρ. 3 Ν. 4223/13 – Απόφ. Υπ. Οικ. ΔΠΕΙΣ 1198598ΕΞ2013/31-12-2013 (ΦΕΚ. 19/10-1-2014) – 1252/20-11-2015 ΠΟΛ.).

 

Κοινωνικά τιμολόγια:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ 1-1-2020
Τριτέκνων (με 3 ανήλικα τέκνα) 50% έκπτωση έως τα πρώτα 100m3
Πολυτέκνων (με 4 ανήλικα τέκνα και άνω) 50% έκπτωση έως τα πρώτα 150m3
∗Μονογονεικών Οικογενειών (με ανήλικα τέκνα) 50% έκπτωση έως τα πρώτα 50m3
Αναπηρίας (από 67% και άνω) 50% έκπτωση έως τα πρώτα 50m3
Μακροχρόνια άνεργοι με οικογένεια, διαμένοντες σε οικία στο όνομά τους (τίτλος κτήσης ή ενοικιαστήριο) 50% έκπτωση έως τα πρώτα 50m3
Απορίας Δωρεάν τα πρώτα 50m3

∗Δικαιολογητικά όσον αφορά τις μονογονεικές οικογένειες που απαιτούνται:

  1. Αίτηση (για υπαγωγή σε κοινωνικό τιμολόγιο)
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  5. Αντίγραφο λογαριασμού ύδρευσης

Στα κοινωνικά τιμολόγια υπολογίζεται η καθαρή αξία κατανάλωσης κατόπιν αφαίρεσης των δωρεάν κυβικών μέτρων , το ειδικό τέλος (80%) καθώς και το τέλος αποχέτευσης επίσης μετά από την αφαίρεση των δωρεάν κυβικών μέτρων.

Τα παραπάνω ισχύουν βάσει των αποφάσεων:
ΑΠΟΦ.41-2020 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2020-2024

ΑΠΟΦ.53-2020-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ_ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

 

 

Τα παραπάνω ισχύουν βάσει της απόφασης:

3.2015+ΔΕΥΑΒ+ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ+ΠΟΛΙΤΙΚΗ