Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

Διαδικασίες Υδροδότησης

Απαραίτητα δικαιολογητικά σύνδεσης
Υδροδότησης νέας μονοκατοικίας

1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής αδείας από την πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη : «Για υδροδότηση σύμφωνα με το Νόμο 1512/85» για το νέο κτίριο ή την νομιμοποίηση παλαιού.
3. Ένα τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου που συνοδεύει την άδεια που να δείχνει τη θέση του κτίσματος.
4. Δύο κατόψεις του κτιρίου και μία τομή που περνά από την θέση του υδρομέτρου.
5. Βεβαίωση περί σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (από τη ΔΕΥΑ Βισαλτίας).
6. Αστυνομική ταυτότητα.
7. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
8. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη – Εγκατάσταση Υδραυλικού (χορηγείται από τη ΔΕΥΑ Βισαλτίας σύμφωνα με το ΠΔ 38/91 άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 55/2000).

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά σύνδεσης
Υδροδότησης νέας οικοδομής

1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομής αδείας από την πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη: «Για υδροδότηση σύμφωνα με το Νόμο 1512/85» για το νέο κτίριο ή την νομιμοποίηση παλαιού.
3. Ένα τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου που συνοδεύει την άδεια.
4. Δύο κατόψεις και μία τομή που θα περνά από το χώρο των υδρομέτρων.
5. Αντίγραφο εταιρικού και εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα (σε περίπτωση εταιρείας).
6. Τιμολόγιο κατανάλωσης νερού παλαιών ιδιοκτητών.
7. Βεβαίωση περί σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ( από τη ΔΕΥΑ Βισαλτίας).
8. Αστυνομική ταυτότητα.
9. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
10. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη Εγκατάσταση Υδραυλικού (χορηγείται από την ΔΕΥΑ σύμφωνα με το ΠΔ 38/91, άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ΠΔ 55/2000).

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά σύνδεσης
Υδροδότησης διαμερίσματος νέας οικοδομής

1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία.
2. Βεβαίωση του εργολάβου ότι έχει προβεί σε υδροδότηση της οικοδομής έχοντας καταβάλλει τα σχετικά τέλη όπου θα επισυνάπτει κάτοψη και μια τομή που θα περνά από το χώρο των υδρομέτρων καθώς και σχέδιο διάταξης των υδρομέτρων.
3. Αστυνομική ταυτότητα.
4. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
5. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη – Εγκατάσταση Υδραυλικού (χορηγείται από την ΔΕΥΑ σύμφωνα με το ΠΔ 38/91 άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ΠΔ 55/2000).

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά σύνδεσης
Υδροδότησης οικοπέδου επαγγελματικής χρήσης

1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία.
2. Τοπογραφικό διάγραμμα.
3. Τίτλο κυριότητας οικοπέδου & μισθωτήριο συμβόλαιο ή πράξη τακτοποίησης αν πρόκειται για προσκυρούμενο τμήμα οικοπέδου.
4. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
5. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
6. Αστυνομική ταυτότητα.
7. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά σύνδεσης
Υδροδότησης χώρου για εξυπηρέτηση πρόσκαιρης ανάγκης

1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την υπηρεσία.
2. Τοπογραφικό διάγραμμα.
3. Αστυνομική ταυτότητα
4. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά σύνδεσης
Υδροληψίας διαμερίσματος σε παλαιά οικοδομή ή προσθήκη σε υφιστάμενο κτίσμα

1. Αίτηση σύνδεσης που παρέχεται από την Υπηρεσία.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής αδείας από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη: «Για υδροδότηση σύμφωνα με το Νόμο 1512/85» για το νέο κτίριο ή τη νομιμοποίηση παλιού.
3. Βεβαίωση περί σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (από τη ΔΕΥΑ Βισαλτίας).
4. Αστυνομική ταυτότητα.
5. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
6. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη – Εγκατάσταση Υδραυλικού (χορηγείται από τη ΔΕΥΑ σύμφωνα με το ΠΔ 38/91, άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ΠΔ 55/2000).

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Μεταβίβασης υδροληψίας στον ιδιοκτήτη του ακινήτου

1. Αστυνομική ταυτότητα
2. ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.
3. Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία.
4. Ο ιδιοκτήτης με τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
5. Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο αγοράς, γονική παροχή κ.λ.π.)
6. Τελευταία απόδειξη εξοφλημένη.