Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

Διαδικασίες Αποχέτευσης

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης
(για κτίσματα που έχουν οικοδομική άδεια και είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο ύδρευσης)

1. Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία
2. Αντίγραφο της άδειας ανέγερσης και του τοπογραφικού που το συνοδεύει.
3. Τελευταία απόδειξη κατανάλωσης νερού εξοφλημένη.